Mock Test 8 Result – APSC Prelims 2020-21

Rank Name Points
1 MP Kashyap 118.26
2 Indrajit Nath 94.26
3 Md. Eakub Hussain 93.54
4 Sankar Jyoti Das 85.74
5 Gouri Sankar Bhuyan 72.18
6 Pankhi Priyam 55.46
7 Rajdeep Dihingia 52.38
8 Jyotisman Mahanta 48.44
9 Moubon Tamuly 44.08
10 Nirju Nisha Dutta 43.64
11 Joyshree Borsaikia 32.28
12 Ashima Baruah 28.96
13 Saptarshi Banerjee 16.28